Call for Papers (Download the CFP Flyer)

Technical Topics

Topic Moderators

Van der Waals Nano Materials

Litao Sun (SEU), Mario Lanza (Suzhou U)

2D Micro/Nano Devices

Xinran Wang (NJU), Han Wang (USC)

Wearable & Printed Electronics

Deji Akinwande (UT Austin), Wen Li (MSU)

Quantum and Beyond Devices

Bin Xiang(USTC), Wei Zhang (Oakland Univ.)

Nanoelectronic Materials

Alessandro Molle (CNR)

Zhongming Wei (CAS-SI)

MEMS/NEMS and Nanomechanics

Zenghui Wang (UESTC), Rui Yang(SJTU)

Optoelectronic or photonic Nanomaterials & devices

Boon Ooi (KAUST), Zhenhua Ni(SEU),

Wen-Di Li (UHK), Biwu Ma (FSU)

Energy Nano Materials & Devices

Ashok Srivastava (LSU),

Zhiyong Fan (HKUST), Rui Jia (CAS-IME)

Emerging NanoDevices

(Neuromorphic/AI/VR IoTs...)

Qiangfei Xia (UMass),

Pai-yen Chen (UIC), Shideh Kabiri (Queens U)

Nano-Biomedicine & Healthcare

Yiguang Wang (PKU), Yeon Sik Jung (KAIST), Baoquan Ding (NCST)

Nano Fabrication and Integration

Yifang Chen (Fudan U), Cheng Zhang (NIST)

Intelligent Manufacturing

Wei Wu (USC), Li Jiang (Tuskegee)

Nano-Packaging & Passivation

James Morris (IEEE-NTC)

Jian Cai (Tsinghua), Tengfei Jiang (UCF)

Nano Information Tech

Bo Cui (Waterloo U), Weiqiang Liu (NUAA)

Nano Standards and Education Outreach

Dean Aslam (MSU)