Invited Speakers (Alphabetical Order by Surname)

Huabing Chen

SCU

Huigao Duan

HNU

Baoquan Ding

NCNST

Libo Gao

NJU

Qianqian Huang

PKU

Hengxing Ji

USTC

Ji Li

Fudan

Xiaogang Liu

NUS&NPU

Zhenhua Ni

SEU

Xiaodong Pi

ZJU

Ilja Sytjugov

KTH

Hu Tao

SIMIT

Yiguang Wang

PKU

Xiaomu Wang

NJU

Lin Wang

NJTECH

Biao Xu

NJUST

Jiamin Xue

ShanghaiTech

Rui Yang

SJTU

 

Shengxue Yang

BUAA

Weiqing Yang

SWJTU

Cunjiang Yu

UH

Haijun Yu

SIMM

Han Zhang

SZU