Keynote Speakers (Alphabetic order by Surname)

Deji Akinwande

UT Austin

Yang Chai

HK Poly

Yifang Chen

Fudan

Manish Chhowalla

Cambridge

Lixin Dong

CUHK

Aaron Franklin

Duke

Weida Hu

CAS-SITP

Xiuling Li

UIUC

Qi Liu

UCAS

Minghui Lu

NJU

Weibing Lu

SEU

Feng Miao

NJU

Tianling Ren

Tsinghua U

Yi Shi

NJU

Pingheng Tan

CAS-SEMI

Fei Wei
Tsinghua U

Han Wang

USC

Simon Xiao

SCF Nanotech LTD

 

 

 

Jianbin Xu

CUHK

Yumeng You

SEU

Haibo Zeng

NJUST